Salem Bees

Salem Mural Slam // Salem, MA // 8×4′ // 2018

People’s Choice Award Winner

Sophy Tuttle's bee mural in Salem, MA
A close up of Sophy Tuttle's bee mural in Salem, MA
Sophy Tuttle painting a mural in Salem, MA